กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล”

โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล” ให้กับคณะครูโรงเรียนสืบนทีธรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.​ดุษิต​ พรหมชนะ​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย​ และ​ ดร.​สิริลักษณ์​ เฟื่องกาญจน์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสืบนทีธรรม​ เป็นวิทยากรการอบรม

You may also like...