ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผลงานการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด”ณ โรงแรมบีพี ซิตี้

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผลงานการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ CCT-TS Model ณ โรงแรมบีพี ซิตี้

You may also like...