อมรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสืบนทีธรรมจัดอมรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 CCT-TS Model

You may also like...