อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2564-2566

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสืบนทีธรรมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2564-2566 โดยมี ผู้ปกครอง ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ที่ปรึกษาผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสืบนทีธรรม

You may also like...