ข้อมูลนักเรียน


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
เตรียม 1 8 16 24
เตรียม 2 16 7 23
อนุบาล 1/1 14 16 30
อนุบาล 1/2 13 17 30
อนุบาล 2/1 12 15 27
อนุบาล 2/2 14 14 28
อนุบาล 3/1 18 15 33
อนุบาล 3/2 16 16 32
รวมอนุบาล 111 116 227
ประถม 1/1 14 18 32
ประถม 1/2 16 14 30
ประถม 2/1 11 18 29
ประถม 2/2 13 15 28
ประถม 3/1 12 17 29
ประถม 3/1 13 16 29
ประถม 4/1 9 19 28
ประถม 4/2 9 17 26
ประถม 5/1 17 16 33
ประถม 5/2 16 14 30
ประถม 6/1 13 14 27
ประถม 6/2 15 12 27
รวมประถม 158 190 348
มัธยม 1 20 28 48
มัธยม 2/1 10 17 27
มัธยม 2/2 15 11 26
มัธยม 3/1 10 17 27
มัธยม 3/2 8 17 25
รวมมัธยม 63 90 153
รวมทังหมด 332 396 728