โรงเรียนสืบนทีธรรม Blog

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผลงานการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด”ณ โรงแรมบีพี ซิตี้

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผล...