โรงเรียนสืบนทีธรรม Blog

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผลงานการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด”ณ โรงแรมบีพี ซิตี้

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผล...

อมรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสืบนทีธรรมจัดอมรมเชิงปฏิบั...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล”

โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรมอบรมเ...