โรงเรียนสืบนทีธรรม Blog

0

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส โชติบาง อาจารย์ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 440 ชิ้น ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสืบนทีธรรม

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณ รองศาส...

0

นายกเทศมนตรี นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว และผู้บริหาร พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลท่าวังตาล นำรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส covid -19 ตามอาคารต่างๆภายในโรงเรียนร่วมกับคณะครูโรงเรียนสืบนทีธรรม ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.