ข้อมูลบุคลากร

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสนาจารย์ไตรรัตน์  ทองสัมฤทธิ์ ผู้จัดการ
2 นางศรีไพร  โคตะวงษ์ ผู้อำนวยการ
3 นายไชยยา  นามวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
4 นางจันทร์เพ็ญ  พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
5 นายวิทยา   ไชยประคอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
6 ศาสนาจารย์สุรินทร์ ปวงจักรทา อนุศาสก
7 นางภัควลัญชญ์  เครือวงค์แก้ว หัวหน้าช่วงชั้น ระดับปฐมวัย/ครูผู้สอน
8 นางลำดวน  ไชยประคอง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษา/ครูผู้สอน
9 นางสาวอรุโณทัย  เต๋จ๊ะใหม่ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษา/ครูผู้สอน
10 นางสาวนุชจรินทร์  ปันเซ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา/ครูผู้สอน
11 นายปฤญจ์  ทราธร หัวหน้าฝ่ายปกครอง/ครูผู้สอน
12 นางวัชราพร  ยืนบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / เจ้าหน้าที่บัญชี
13 นางสาวปาลิกา  ปันโชค เลขานุการ
14 นางสาวจารุณี  แสนสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน
15 นางสาวพิมพาพร  แก้วศรี เจ้าหน้าที่ทะเบียน
16 นางสาวิตรี  รุ่งอรุณ ครูผู้สอน
17 นางอัมพิกา  ทองเหลืองสุข ครูผู้สอน
18 นางสาวเพ็ญพันธุ์  กาบมาลา ครูผู้สอน
19 นางประครองศรี  ภักติกุล ครูผู้สอน
20 นางอมรฤทธิ์  ลำดวง ครูผู้สอน
21 นางฐิติรัตน์  กันทะวงค์ ครูผู้สอน
22 นางสาวศรีเพ็ญ  ดวงวิทยากุล ครูผู้สอน
23 นายพงศ์พัฒน์  กาพย์ตุ้ม ครูผู้สอน
24 นางสาวภัททิยา  สะเลโพ ครูผู้สอน
25 นางสาวสุภิญญา  ศรีโสภา ครูผู้สอน
26 นางมัลลิกา  ใจวะนะ ครูผู้สอน
27 นางศิริรัตน์  แสนหลวง ครูผู้สอน
28 นางพิมพ์สิริ  อินทะพันธุ์ ครูผู้สอน
29 นางสาววิภาดา  ทาราทิพย์ ครูผู้สอน
30 นางสาวอารีพร  เก่งกาจ ครูผู้สอน
31 นายวินิจ  ธรรมสละ ครูผู้สอน
32 นางสาวกนกพร  พนาลัยสมบูรณ์ ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและหลักสูตรพิเศษ
33 นางสาวชนม์นิภา  เจริญพันธ์ ครูผู้สอน
34 นายวีรเชษฐ์  ขจรบุญ ครูผู้สอน/ฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
35 นายนิพนธ์  การะวัง ครูผู้สอน
36 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยชนะ ครูผู้สอน
37 นางสาวอุดมพร  สีแปง ครูผู้สอน
38 นางสุชาดา  กันธิพันธ์ ครูผู้สอน
39 นายธีระ  แซ่จ๋าว พนักงาน
40 นางสมศรี  วงค์เขียว พนักงาน
41 นายวันชัย  วุฒิอิ่น พนักงาน
42 นายประยงค์  นันตา พนักงาน
43 นางสาวทิพวัน  ทองดี พนักงาน