โรงเรียนสืบนทีธรรม

เลขที่ 35 หมู่ 13 หมู่บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โทร  053 124 266