ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินโรงเรียนสืบนทีธรรม

ปีการศึกษา 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
พฤษภาคม      
1-4 ขายแบบเรียน/หนังสือเรียน ครูประจำชั้น/การเงิน
6 นมัสการก่อนเปิดภาคเรียน อ.สุชาดา/ฝ่ายศาสนกิจ คจ.สืบนทีธรรม
4-6 อบรมบัณณาสสมโภช ผอ./อ.อุดมพร/อ.วิภาดา กรุงเทพฯ
8 ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายบริหาร
9-10 อบรม Coaching ที่ รร.ชม.คริสต์ฯ รร.ชม.คริสต์ฯ
29 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561 ฝ่ายบริหาร/คณะครู
มิถุนายน
6-8 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ประถม-มัธยม) อ.สุชาดา/ฝ่ายศาสนกิจ
18 English Camp ม.2
21 กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

(เลือกตั้งประธานนักเรียน)

อ.หนึ่งฤทัย

อ.วิทยา

25-29 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ
26 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่/นักเรียนรับทุนสโมสรโรตารี่

อ.วิทยา

อ.หนึ่งฤทัย

29 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ อ.วิทยา
กรกฎาคม
1 ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกกต. อ.วิทยา
12-13 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ
16-17 อบรมครูภาษาอังกฤษ อ.จันทร์เพ็ญ/อ.ภัททิยา
18 Big cleaning day ร่วมกับเทศบาลท่าวังตาล อ.วิทยา
21 ปลูกป่ากับสภาฯ อ.วิทยา
23 ศธจ.ตรวจเยี่ยมรร. ฝ่ายบริหาร
24 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (สะพานป่าแดด) /แสดงวงโฟซิมนี อ.วิทยา /อ.วินิจ
24-26 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา อ.ปฤญจ์/อ.ภัควลัญช์
25 แนะแนวศึกษาต่อม.3 รร.พายัพเทคโนฯ
26 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

/วันภาษาไทย

อ.สุชาดา

อ.หนึ่งฤทัย

27 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
28 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10/ลูกเสือกกต. อ.วิทยา
สิงหาคม
1-2 กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปฐมวัย) อ.สุชาดา/ฝ่ายศาสนกิจ
4-5 อบรม ONETสทศ. รร.ขนาดเล็กสภาฯ
2 ประกาศฯกับนร.มธ.1-3 (มิชชั่นเกาหลี) ฝ่ายบริหาร
10 กิจกรรมวันแม่ (ถวายพระพร) ฝ่ายศาสนกิจ
13 หยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ
19 สำรวจนกปิ๊ดจะลิว ครั้งที่10 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
16-17 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนร.เอกชนเขต 4 ฝ่ายวิชาการ
22 แนะแนวศึกษาต่อม.3 รร.เมโทรฯ
24 กิจกรรมทัศนศึกษา (ปฐมวัย) อ.ภัควลัญชญ์
25 อบรม Google form/กรอกคะแนน Infopro อ.อารีพร
29 อบรมการดูแลรักษาสุขภาพ ม.1-3 รพ.สต.
31 กิจกรรมทัศนศึกษา (ป.1-3) อ.กนกพร
30-31 อบรมบุคลากรใหม่สภาฯ/ครูวิทย์และคณิต อ.นุชจรินทร์/อ.ชนม์นิภา/อ.อรุโณทัย/อ.ปาลิกา
31 ติดGPS ต้นไม้ในรร. อ.ปฤญจ์/มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
กันยายน
3-7 นิเทศการสอน ครูระดับชั้นป.1-6 ฝ่ายวิชาการ
5 แนะแนวศึกษาต่อที่รร.เมโทรเทคโนโลยี (ม.3) ฝ่ายวิชาการ
10-14 นิเทศการสอน ครูระดับชั้นอนุบาล1-3/ม.1-3 ฝ่ายวิชาการ
13-14 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนร.เขต 4 (รร.เวฬุวัณ) ฝ่ายวิชาการ
17-21 ส่งข้อสอบปลายภาค 1/2561 ฝ่ายวิชาการ
21 อบรมเพศศึกษา ป.4-ม.3 พันธกิจเอดส์
17 อบรมทบทวนการบรรเทาสาธารณภัย อ.วิทยา/เทศบาลท่าวังตาล
17-28 ประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
24-28 ประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1 /

สรุปกิจกรรม/โครงการ ภาคเรียน 1/2561/

เสนอโครงการใหม่ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ/

ฝ่ายบริหาร

ตุลาคม
1-2 สอบปลายภาคเรียนที่  1/2561
3-24 ปิดภาคเรียนที่1/2561
3-9 กรอกคะแนน INFOPRO อ.อารีพร
10-12 อบรม Thinking School รร.รังษีฯ คณะครู
15-19 ศึกษาดูงานและรีทรีตบุคลากร คณะครูและบุคลากร
23 ประชุมผู้ปกครองและแจกผลการเรียน 1/2561 คณะครู/ฝ่ายวิชาการ
25 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
พฤศจิกายน
1 ติวโอเน็ตป.6และม.3 ฝ่ายวิชาการ 1พ.ย.61-31 ม.ค.62
6 เสนอรายชื่อหนังสือปีการศึกษา 2562 หัวหน้าสาระฯ
8-14 นักเรียนแก้ 0 ร มส ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
13 นมัสการเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน อ.สุชาดา/ฝ่ายศาสนกิจ
14 ต้อนรับทีมบริหารจากต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารภายใน
16 กิจกรรมกีฬาสี อ.วิทยา
22 กิจกรรมวันลอยกระทง อ.ลำดวน
23 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.1-6 รร.ปริ้นส์
28 ค่ายลูกเสือสำรอง อ.กนกพร/อ.พงศ์พัฒน์
ธันวาคม
3-4 ค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6 อ.วินิจ/อ.ลำดวน
5 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
6-8 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม 1-3 อ.วิทยา/อ.อุดมพร
10 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
20 งานเปิดบ้านวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
21 งานวันคริสตมาส อ.สุชาดา/ฝ่ายศาสนกิจ
24-25 หยุดเรียนวันคริสตมาส
25-28 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ
31 หยุดวันสิ้นปี
มกราคม
1 หยุดวันขึ้นปีใหม่
2 เปิดเรียน
2-8 สอบกลางภาค 2/2561 (สอบปฎิบัติและข้อสอบออนไลน์) ฝ่ายวิชาการ
9-10 สอบกลางภาค 2/2561 (สอบข้อเขียน) ฝ่ายวิชาการ
11 วันเด็ก อ.วิทยา
14-18 นิเทศการสอนระดับปฐมวัย ฝ่ายวิชาการ
16 หยุดเรียนวันครู
กุมภาพันธ์
2-3 สอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3
4-8 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
16 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น อนบ.3และ ม.3 อ.สุชาดา/ฝ่ายบริหาร
11-15 ทดสอบการอ่าน RT ป.1
18-22 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ
18-28 ประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
19 หยุดเรียนวันมาฆบูชา
22 กิจกรรมรดน้ำดำหัว อ.ลำดวน/อ.ภัควลัญชญ์
28 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

 

มีนาคม
1 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
4 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
6 สอบNT ป.3
4-8 กรอกคะแนนในระบบ INFOPRO คณะครู/อ.อารีพร
15 ประชุมผู้ปกครอง/รับผลการเรียน 2/2561 ครูประจำชั้น
18 เปิดเรียน Summer 18 มี.ค.-11 เม.ย.
เมษายน
  รดน้ำดำหัวศิษย์เก่า อ.วิทยา/อ.ลำดวน
12-16 หยุดวันสงกรานต์
17-30 ขายหนังสือ ปีการศึกษา 2562/รับสมัครนักเรียนใหม่/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์/พัฒนารร.และห้องเรียน คณะบุคลากรและครู ***แบ่งหยุดพักเป็น 2 ทีม ในแต่ละช่วงชั้น
พฤษภาคม
1-9 ทำงานตามปกติ/อบรม/เตรียมห้องเรียน/ฯลฯ
10-12 หยุดพัก
13-14 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
1ุ6 เปิดภาคเรียน 1/2562

 

*หมายเหตุ กิจกรรม/วัน/เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม