• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสืบนทีธรรม เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  และสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 13 หมู่บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเมื่อเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2490 จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แรกเริ่มโรงเรียนตั้งอยู่ที่คริสตจักรสืบนทีธรรม เพื่อให้การศึกษาสำหรับบุตรหลานของสมาชิกคริสตจักรเท่านั้น ต่อมาการให้บริการด้านการศึกษาขยายวงกว้างออกไป เด็กในชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงเข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น คริสตจักรเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จึงโอนกิจการของโรงเรียนให้โรงพยาบาลแมคเคนเป็นผู้ดำเนินกิจการ และย้ายที่ตั้งมายังสถานที่ปัจจุบัน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนและหน่วยงานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7 หลัง คือ อาคารเรียนอนุบาล 2 หลัง อาคารเรียนประถม 1 หลัง อาคาร 60 ปี (อาคารเรียนมัธยม) 1 หลัง อาคารอำนวยการ อาคารห้องประชุมและโรงอาหารนักเรียนอนุบาล 1 หลัง โรงอาหารประถม-มัธยม 1 หลัง
ปี พ.ศ.2517 โรงพยาบาลแมคเคนเจ้าของในนามมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีนโยบายให้โรงเรียนดูแลตัวเอง และปี พ.ศ.2525 มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน เพื่อควบคุมการบริหารงานของโรงเรียน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุน   ด้านบุคลากร   ทรัพยากร   จากสถาบันการศึกษาสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง    และจากกองทุนพัฒนาสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมพลัง) ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ปัจจุบันมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบันได้แต่งตั้งให้ ผู้ปกครอง ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ศาสนาจารย์ ดร.สมาน มากสุข  เป็นรักษาการผู้จัดการ ผู้ปกครองธีรวัฒน์ คำทิพย์ รักษาการผู้อำนวยการ