• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์โรงเรียนสืบนทีธรรม (VISION)

โรงเรียนสืบนทีธรรมเป็นสถาบันแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ครอบครอง

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  3. พัฒนาให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและปลอดภัย

  4. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล