วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์โรงเรียนสืบนทีธรรม (VISION)

โรงเรียนสืบนทีธรรมเป็นสถาบันแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ครอบครอง

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและปลอดภัย
  4. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล