อัตลักษณ์  = “คุณธรรมนำชีวิต”

เอกลักษณ์  = “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม”