ประกาศ การคืนเงินค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564👏😇
ทั้งนี้ การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 ตามรายละเอียดข้างต้น โรงเรียนจะคืน โดยปรับลดเป็นค่าใช้จ่ายในภาคเรียนที่ 2/2564
🏫💘 ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ🤗