โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณ ประธานชมรมศิษย์เก่าสืบนทีธรรม อ.เพิ่มพล ภูธรใจ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ศิษย์เก่าสืบนทีธรรม ทุกรุ่น ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ และเครื่องใช้อุปโภคบริโภควัตถุดิบประกอบอาหาร น้ำดื่ม ข้าวสาร ไข่ไก่ ฯลฯ สำหรับจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)