• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โครงการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณ ประธานชมรมศิษย์เก่าสืบนทีธรรม อ.เพิ่มพล ภูธรใจ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ศิษย์เก่าสืบนทีธรรม ทุกรุ่น ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ และเครื่องใช้อุปโภคบริโภควัตถุดิบประกอบอาหาร น้ำดื่ม ข้าวสาร ไข่ไก่ ฯลฯ สำหรับจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)