• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ที่ได้กรุณามอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียน จำนวน 2 คน
1) เด็กชายธนารัตน์ หอมเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2) เด็กหญิงเเสงสวย นายวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีอุปการคุณทั้ง 4 ท่าน
1.)นายสัตวเเพทย์รวิสุต ขัติวงษ์ กรุณามอบทุนการศึกษาจำนวน 8,200.- บาท
2.) คุณทวีพร พยาเทพ กรุณามอบทุนการศึกษาจำนวน 6,000.- บาท
3.) ครูสุนทราภรณ์ เเละคุณฉัตรหทัย คำตุ้ย กรุณามอบทุนการศึกษาจำนวน 1,500.- บาท