• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  “จิตอาสา Big Cleaning Day เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning Day เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ รองรับ และให้บริการ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานในพิธีเปิด เเละ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวังตาล ในการสนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้าที่ รถบรรเทาสาธารณูปโภค เพื่อทำความสะอาด แผ้วถาง บริเวณโรงเรียนร่วมกับคณะครู เเละบุคลากร รวมถึงงบประมาณสนับสนุน เเละการให้ความช่วยเหลือในพันธกิจต่าง ๆของโรงเรียนจากชมรมศิษย์เก่า ด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนสืบนทีธรรมทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ