กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2565🦟โดยเทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทหาร เเละโรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือกออก