• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการทางทันตกรรมนักเรียน

การให้บริการทางทันตกรรมนักเรียน

😌การออกให้บริการทางทันตกรรมโรงเรียน😁นักเรียน ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อตรวจประเมินสภาวะทันตสุขภาพ เเละวางแผนการรักษาโดย โรงพยาบาลสารภี