😌การออกให้บริการทางทันตกรรมโรงเรียน😁นักเรียน ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อตรวจประเมินสภาวะทันตสุขภาพ เเละวางแผนการรักษาโดย โรงพยาบาลสารภี