• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ไม่มีหมวดหมู่
คณะผู้บริหารจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าเยี่ยมเยียน ผู้บริหารโรงเรียนสืบนทีธรรม

คณะผู้บริหารจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าเยี่ยมเยียน ผู้บริหารโรงเรียนสืบนทีธรรม

👏ในนามผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน ผู้บริหารโรงเรียนสืบนทีธรรม เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างห้องสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการสร้างลานอเนกประสงค์ฯ เพื่อการพัฒนายิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในความเกื้อหนุน ช่วยเหลือ ด้านคำปรึกษา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาภารกิจของโรงเรียนสืบนทีธรรม ด้านต่าง ๆ เสมอมา

_________________________________________________🤝

อ.พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา

อ.นพดล ยะมะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคาร-สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

อ.พันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย

อ.กรีชา ขัติประทุม หัวหน้างานสารสนเทศฯ

_________________________________________________________♥️

ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะ