แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2565 เนื่องจากเป็นเป็นหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ

เปิดทำการเรียนการการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565