• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
กิจกรรมนักเรียน
การนมัสการพระเจ้านักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ คริสตจักรสืบนทีธรรม

การนมัสการพระเจ้านักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ คริสตจักรสืบนทีธรรม

การนมัสการพระเจ้า🕍

นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6

ณ คริสตจักรสืบนทีธรรม

📸🎥การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562