โรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบพระคุณ คณะสตรีคริสตจักรภาคที่ 1 นำโดยผู้ปกครองจิรนัย พวงแก้ว ประธานคณะสตรีคริสตจักรภาคที่ 1 ที่กรุณามอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน เสมอไปค่ะ👏

📸🎥การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562