• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพ คณะครูระดับอนุบาลประชุมติดตาม ดำเนินการปรับหลักสูตรปฐมวัย

ประมวลภาพ คณะครูระดับอนุบาลประชุมติดตาม ดำเนินการปรับหลักสูตรปฐมวัย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะครูระดับอนุบาลได้ประชุม ติดตาม ดำเนินการปรับบหลักสูตรปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.พันธ์นิภา สุตจริตจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฐมวัย และ

ดร.จันทร์นภา ศูนย์จันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ทีมงานวิชาการของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระพรในนามโรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนทีมงานวิชาการด้านปฐมวัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ติดตาม ดำเนินการปรับหลักสูตรปฐมวัยของ โรงเรียนสืบนทีธรรมจนประสบผลสำเร็จ โดยมี ผอ.ธีรวัฒน์ คำทิพย์ ให้การต้อนรับ ขอพระเจ้า อวยพรและเสริมกำลังให้ท่านและทีมงานตลอดไป