• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง

ประมวลภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง

ประมวลภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฯมีการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียโรงเรียนสืบนทีธรรมขึ้นโดยมี

ผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมากผู้จัดการฯ ได้บรรยายหัวข้อการเชื่อมั่นการบริหารจัดการ

การศึกษาของโรงเรียน และผู้อำนวยการได้บรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลงานต่างๆ

ของนักเรียน มีตัวแทนผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้นได้สะท้อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนับว่าในปีการศึกษานี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม

📸การบันทึกภาพถ่ายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 📽