• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ” โดยมีนายรัชภูมิ  สมสมัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ” โดยมีนายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

📌การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน โรงเรียนสืบนทีธรรม

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสืบนทีธรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครู โรงเรียนสืบนทีธรรม ในห้อข้อ “การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ” โดยมีนายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ณ ห้องประชุมพระพรของโรงเรียน โดยมีนายธีรวัฒน์ คำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากร

📸การบันทึกภาพถ่ายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 📽