Author: sntcmacth

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล”

โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรมอบรมเ...

0

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส โชติบาง อาจารย์ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 440 ชิ้น ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสืบนทีธรรม

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณ รองศาส...