Category: กิจกรรมนักเรียน

อมรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสืบนทีธรรมจัดอมรมเชิงปฏิบั...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล”

โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรมอบรมเ...

0

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส โชติบาง อาจารย์ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 440 ชิ้น ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสืบนทีธรรม

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณ รองศาส...