มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ชมรมศิษย์เก่า สืบนทีธรรม นำโดย อาจารย์โยเซฟ คำตุ้ย ตัวเเทนชมรมศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้มอบวัสดุ – อุปกรณ์ เเละงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน จำนวน 52,287.00 บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเเปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) จากการรวบรวมของศิษย์เก่าสืบนทีธรรม รุ่นที่ 14 🏨✏ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมถวายเพื่อพันธกิจโรงเรียนของพระเจ้า …. โรงเรียนของชุมชน …. โรงเรียนของเรา