โรงเรียนสืบนทีธรรม โดยท่านผู้อำนวยการอุทิศ ขัติวงษ์ จัดการประชุมอบรมครูผู้สอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการสอนรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) และการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 🥰☺️ขอพระเจ้าอวยพระพร คณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงทุกท่านค่ะ❤️