โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาจารย์อุทัย ขัติวงษ์ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับบุคลากรโรงเรียนสืบนทีธรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพระพร โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน