• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ ONET และ การประกันคุณภาพภายใน โดยศึกษานิเทศก์สายสวาท รัตนมหามณีกร และศึกษานิเทศก์ชนิกานต์ เรือนแก้ว จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ ONET และ การประกันคุณภาพภายใน โดยศึกษานิเทศก์สายสวาท รัตนมหามณีกร และศึกษานิเทศก์ชนิกานต์ เรือนแก้ว จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการอุทิศ ขัติวงษ์ นำทีมงานวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับศึกษานิเทศก์สายสวาท รัตนมหามณีกร และศึกษานิเทศก์ชนิกานต์ เรือนแก้ว จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ 1) การจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL 2) การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ ONET 3) การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ภายในปีการศึกษา 2566 นักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรมเป็นผู้มีคุณธรรม นำความรู้ความคิด มีปัญญานำชีวิต ด้วยหลักคริสตจริยธรรม มีความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21”

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม