วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการอุทิศ ขัติวงษ์ นำทีมงานวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับศึกษานิเทศก์สายสวาท รัตนมหามณีกร และศึกษานิเทศก์ชนิกานต์ เรือนแก้ว จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ 1) การจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL 2) การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ ONET 3) การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ภายในปีการศึกษา 2566 นักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรมเป็นผู้มีคุณธรรม นำความรู้ความคิด มีปัญญานำชีวิต ด้วยหลักคริสตจริยธรรม มีความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21”

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม