• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมพิเศษ ครู บุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม

การประชุมพิเศษ ครู บุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม

“กระบวนการปรับแนวคิดการทำงานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน”การประชุมพิเศษ ครู บุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม เพื่อปรับทัศนคติการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในพระคริสต์โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ เป็นวิทยากรพิเศษ

👏ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพรแก่ท่าน👏

📸🎥การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562