• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
กิจกรรมนักเรียน
การมอบรางวัลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี เรียนดี เรียบร้อย และมีจิตสาธารณะ

การมอบรางวัลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี เรียนดี เรียบร้อย และมีจิตสาธารณะ

การมอบรางวัลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี เรียนดี เรียบร้อย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย สนับสนุน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ผลักดันให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 🤗👍

👉รายชื่อนักเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 👈

❤️ชั้นป.1/1

เด็กชายวิชญพล สุพรรณ์

เด็กหญิงสลิลพร เพิ่มพล

❤️ชั้นป.1/2

เด็กชายนนทพัทธ์ ทาฝั้น

เด็กหญิงพลอย –

❤️ชั้นป.2

เด็กชายธนโชติ แซ่เฮ้อ

เด็กหญิงวนัชพร บุญศรี

❤️ชั้นป.3

เด็กชายสาเหโดลา

เด็กหญิงชญาภา เนตรไทย

❤️ชั้นป.4/1

เด็กชายพีรกร พานิชเจริญ

เด็กหญิงเบญญาภรณ์ เสลาสุวรรณ

❤️ชั้นป.4/2

เด็กชายอาทิวราห์ เจริญลาศลักษณ์

เด็กหญิงขวัญข้าว โคตรนุกูล

❤️ชั้นป.5

เด็กชายเคน –

เด็กหญิงสิริพรรณ จั๋นโต

❤️ชั้นป.6

เด็กชายจิรภาส ลุงเริญ

เด็กหญิงญาณินกันต์ อัศวทรัพย์พันธุ์

_______________________

และรายชื่อครูดีเด่นระดับประถมศึกษา

นางลำดวน ไชยประคอง

_______________________

📸🎥การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562💡