• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเปิดโลกกว้าง ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดโลกกว้าง

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📸การบันทึกภาพถ่ายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562