Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณ ประ...

เเจ้งปิดการเรียนการสอนเเบบปกติ (On-Site) ต่อเนื่องทุกระดับชั้น ตั้งเเต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ เเจ้งปิดการเรียนการสอนเเบบป...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ ONET และ การประกันคุณภาพภายใน โดยศึกษานิเทศก์สายสวาท รัตนมหามณีกร และศึกษานิเทศก์ชนิกานต์ เรือนแก้ว จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนว...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิทยากรจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาจารย์อุทัย ขัติวงษ์

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณคณะวิทย...