Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณ ประ...