Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ ONET และ การประกันคุณภาพภายใน โดยศึกษานิเทศก์สายสวาท รัตนมหามณีกร และศึกษานิเทศก์ชนิกานต์ เรือนแก้ว จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนว...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิทยากรจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาจารย์อุทัย ขัติวงษ์

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณคณะวิทย...

ศิษย์เก่ารุ่น 14 ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆโดย บริษัท Vim ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิศิริ

ในนามโรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบคุณศิษ...

วิทยากรจากโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการสอนรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) และการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

โรงเรียนสืบนทีธรรม โดยท่านผู้อำนวย...

ชมรมศิษย์เก่า สืบนทีธรรม นำโดย อาจารย์โยเซฟ คำตุ้ย ตัวเเทนชมรมศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้มอบวัสดุ – อุปกรณ์ เเละงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ชมรมศิษ...