Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผลงานการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด”ณ โรงแรมบีพี ซิตี้

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผล...

0

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส โชติบาง อาจารย์ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 440 ชิ้น ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสืบนทีธรรม

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณ รองศาส...