เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำโดย อ.อุดมพร สีแปง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและ อ.ปฤญจ์ ทราธร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม”วัดแววความถนัดทางวิชาชีพ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ👏 โดยความร่วมมือของโรงเรียนสืบนทีธรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ลงมือปฏิบัติทดสอบความถนัดในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ เเละนำไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมในระดับที่สูงขึ้น

📸🎥การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562