• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
กิจกรรมนักเรียน
การนมัสการพระเจ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ คริสตจักรสันติธรรม ภาค 14

การนมัสการพระเจ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ คริสตจักรสันติธรรม ภาค 14

☺️มัทธิว 19:14 พระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาเฝ้าเรา อย่าห้ามพวกเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น”

👏⛪️การนมัสการพระเจ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ คริสตจักรสันติธรรม ภาค 14 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน พิธีการนมัสการพระเจ้า บทเพลงคริสเตียน และข้อพระคัมภีร์