• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู เเละบุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม ได้ร่วมสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับท่านอาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ”

คณะครู เเละบุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม ได้ร่วมสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับท่านอาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ”

💡วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะครู เเละบุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม ได้ร่วมสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับท่านอาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ”

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณท่านในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเสมอมา ขอพระเจ้าอำนวยพรแก่ท่าน👏