• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้ปกครองคริสตจักรภาคที่ 1

คณะผู้ปกครองคริสตจักรภาคที่ 1

📌โรงเรียนสืบนทีธรรม🏫

ขอขอบพระคุณ คณะผู้ปกครองคริสตจักรภาคที่ 1

ในความกรุณามอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร เเละเสริมกำลังทุกท่าน🙏

📸🎥การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562