กิจกรรม Big Cleaning Day “ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้รองรับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมพัฒนาการศึกษาของชุมชนระหว่างโรงเรียนสืบนทีธรรม ผู้ปกครอง และเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนสืบนทีธรรมทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพระพร

📸การบันทึกภาพถ่ายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562