องค์การเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่เยาวชนแห่งประเทศไทย (CEF) และประเทศเกาหลีใต้ กลุ่ม SEAROM MUSICAL โดยการนำของ อ.คิม อิก ซอง และ อ.ซูน จิน โช เข้าจัดการแสดงละครเพลงเพื่อประกาศพระกิตติคุณ และเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า

องค์การเผยแพร่ข […]